Vlan59 -- SHS-C6503.tcrc.edu.tw

System: SHS-C6503.tcrc.edu.tw in
Maintainer:
Description: Vlan59 "立人高中"
ifType: propVirtual (53)
ifName: Vl59
Max Speed: 1000.0 Mbits/s
Ip: 140.128.251.158 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 18:34,
設備名稱 'SHS-C6503.tcrc.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 79 days, 1:58:24.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 4305.0 kb/秒 (0.4%) 395.7 kb/秒 (0.0%) 213.0 kb/秒 (0.0%)
流出 70.7 Mb/秒 (7.1%) 2887.0 kb/秒 (0.3%) 67.6 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 156.7 Mb/秒 (15.7%) 3325.4 kb/秒 (0.3%) 465.7 kb/秒 (0.0%)
流出 155.6 Mb/秒 (15.6%) 16.8 Mb/秒 (1.7%) 84.5 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 69.1 Mb/秒 (6.9%) 2355.0 kb/秒 (0.2%) 662.9 kb/秒 (0.1%)
流出 131.1 Mb/秒 (13.1%) 17.6 Mb/秒 (1.8%) 274.9 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 14.7 Mb/秒 (1.5%) 1989.0 kb/秒 (0.2%) 7029.1 kb/秒 (0.7%)
流出 38.4 Mb/秒 (3.8%) 13.2 Mb/秒 (1.3%) 25.5 Mb/秒 (2.5%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)