Vlan62 -- SHS-C6503.tcrc.edu.tw

System: SHS-C6503.tcrc.edu.tw in
Maintainer:
Description: Vlan62 "中興高中"
ifType: propVirtual (53)
ifName: Vl62
Max Speed: 1000.0 Mbits/s
Ip: 140.128.251.170 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 8:54,
設備名稱 'SHS-C6503.tcrc.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 78 days, 16:18:25.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 18.3 Mb/秒 (1.8%) 579.9 kb/秒 (0.1%) 100.3 kb/秒 (0.0%)
流出 7371.7 kb/秒 (0.7%) 245.4 kb/秒 (0.0%) 50.0 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 4924.4 kb/秒 (0.5%) 790.0 kb/秒 (0.1%) 168.1 kb/秒 (0.0%)
流出 21.8 Mb/秒 (2.2%) 1634.4 kb/秒 (0.2%) 271.6 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 17.2 Mb/秒 (1.7%) 1029.8 kb/秒 (0.1%) 138.3 kb/秒 (0.0%)
流出 12.8 Mb/秒 (1.3%) 2170.0 kb/秒 (0.2%) 68.0 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 3392.5 kb/秒 (0.3%) 632.6 kb/秒 (0.1%) 885.8 kb/秒 (0.1%)
流出 8187.9 kb/秒 (0.8%) 1949.0 kb/秒 (0.2%) 2976.9 kb/秒 (0.3%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)