Bundle-Ether11 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether11 [TC-APOL]##X:X:X:X##臺中市網亞太
ifType: propVirtual (53)
ifName: Bundle-Ether11
Max Speed: 40.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2023 年 五 31 日 星期三 18:45,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 416 days, 22:52:28.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 2632.4 Mb/秒 (6.6%) 518.2 Mb/秒 (1.3%) 306.3 Mb/秒 (0.8%)
流出 14.8 Gb/秒 (37.0%) 4380.1 Mb/秒 (11.0%) 847.7 Mb/秒 (2.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1374.2 Mb/秒 (3.4%) 429.9 Mb/秒 (1.1%) 226.2 Mb/秒 (0.6%)
流出 12.0 Gb/秒 (30.1%) 3031.3 Mb/秒 (7.6%) 1291.3 Mb/秒 (3.2%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1666.0 Mb/秒 (4.2%) 373.7 Mb/秒 (0.9%) 660.8 Mb/秒 (1.7%)
流出 10.8 Gb/秒 (27.0%) 2499.6 Mb/秒 (6.2%) 5540.6 Mb/秒 (13.9%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1067.0 Mb/秒 (2.7%) 372.5 Mb/秒 (0.9%) 462.7 Mb/秒 (1.2%)
流出 6070.4 Mb/秒 (15.2%) 1724.4 Mb/秒 (4.3%) 3718.6 Mb/秒 (9.3%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)