Bundle-Ether11 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether11 [TC-APOL]##X:X:X:X##臺中市網亞太
ifType: propVirtual (53)
ifName: Bundle-Ether11
Max Speed: 40.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2024 年 四月 15 日 星期一 11:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 75 days, 15:55:41.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1942.8 Mb/秒 (4.9%) 342.0 Mb/秒 (0.9%) 1564.2 Mb/秒 (3.9%)
流出 13.7 Gb/秒 (34.3%) 1384.7 Mb/秒 (3.5%) 12.0 Gb/秒 (30.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1822.8 Mb/秒 (4.6%) 349.4 Mb/秒 (0.9%) 1822.8 Mb/秒 (4.6%)
流出 12.4 Gb/秒 (30.9%) 2790.2 Mb/秒 (7.0%) 9701.7 Mb/秒 (24.3%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1066.0 Mb/秒 (2.7%) 303.7 Mb/秒 (0.8%) 1025.9 Mb/秒 (2.6%)
流出 11.4 Gb/秒 (28.6%) 2471.1 Mb/秒 (6.2%) 9338.7 Mb/秒 (23.3%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 854.0 Mb/秒 (2.1%) 298.2 Mb/秒 (0.7%) 207.5 Mb/秒 (0.5%)
流出 6712.0 Mb/秒 (16.8%) 2072.2 Mb/秒 (5.2%) 553.0 Mb/秒 (1.4%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)