Bundle-Ether120 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether120 [Other]##X:X:NCHU-6509:X##_中興大學-NCHU
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Bundle-Ether120
Max Speed: 2000.0 Mbits/s
Ip: 140.128.251.250 ()
上次統計更新時間: 2016 年 九月 9 日 星期五 15:40,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 172 days, 2:04:12.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 104.7 Mb/秒 (1.0%) 47.5 Mb/秒 (0.5%) 44.4 Mb/秒 (0.4%)
流出 548.2 Mb/秒 (5.5%) 396.6 Mb/秒 (4.0%) 459.4 Mb/秒 (4.6%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 68.1 Mb/秒 (0.7%) 44.2 Mb/秒 (0.4%) 42.3 Mb/秒 (0.4%)
流出 463.4 Mb/秒 (4.6%) 366.6 Mb/秒 (3.7%) 349.9 Mb/秒 (3.5%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 41.2 Mb/秒 (0.4%) 28.2 Mb/秒 (0.3%) 41.2 Mb/秒 (0.4%)
流出 414.0 Mb/秒 (4.1%) 264.9 Mb/秒 (2.6%) 414.0 Mb/秒 (4.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 0.0 b/秒 (0.0%) 0.0 b/秒 (0.0%) 0.0 b/秒 (0.0%)
流出 0.0 b/秒 (0.0%) 0.0 b/秒 (0.0%) 0.0 b/秒 (0.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)