Bundle-Ether40.10 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.10 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_- CMU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.10
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.82 ()
上次統計更新時間: 2019 年 三月 26 日 星期二 4:00,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 121 days, 15:39:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 346.4 Mb/秒 (1.7%) 157.9 Mb/秒 (0.8%) 103.2 Mb/秒 (0.5%)
流出 800.6 Mb/秒 (4.0%) 223.2 Mb/秒 (1.1%) 12.7 Mb/秒 (0.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 424.9 Mb/秒 (2.1%) 169.8 Mb/秒 (0.8%) 107.5 Mb/秒 (0.5%)
流出 730.5 Mb/秒 (3.7%) 241.4 Mb/秒 (1.2%) 25.0 Mb/秒 (0.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 341.9 Mb/秒 (1.7%) 125.5 Mb/秒 (0.6%) 128.2 Mb/秒 (0.6%)
流出 696.3 Mb/秒 (3.5%) 214.1 Mb/秒 (1.1%) 80.6 Mb/秒 (0.4%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 253.2 Mb/秒 (1.3%) 77.2 Mb/秒 (0.4%) 134.2 Mb/秒 (0.7%)
流出 351.0 Mb/秒 (1.8%) 205.6 Mb/秒 (1.0%) 108.0 Mb/秒 (0.5%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)