Bundle-Ether40.10 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.10 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_- CMU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.10
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.82 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 8:15,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 378 days, 19:54:21.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 217.7 Mb/秒 (1.1%) 30.2 Mb/秒 (0.2%) 12.1 Mb/秒 (0.1%)
流出 425.0 Mb/秒 (2.1%) 95.3 Mb/秒 (0.5%) 27.5 Mb/秒 (0.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 454.1 Mb/秒 (2.3%) 63.6 Mb/秒 (0.3%) 5255.0 kb/秒 (0.0%)
流出 683.5 Mb/秒 (3.4%) 186.8 Mb/秒 (0.9%) 15.0 Mb/秒 (0.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 319.0 Mb/秒 (1.6%) 65.3 Mb/秒 (0.3%) 9428.8 kb/秒 (0.0%)
流出 667.9 Mb/秒 (3.3%) 224.8 Mb/秒 (1.1%) 11.9 Mb/秒 (0.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 253.2 Mb/秒 (1.3%) 82.0 Mb/秒 (0.4%) 55.6 Mb/秒 (0.3%)
流出 343.1 Mb/秒 (1.7%) 205.5 Mb/秒 (1.0%) 220.3 Mb/秒 (1.1%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)