Bundle-Ether40.10 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.10 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_- CMU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.10
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.82 ()
上次統計更新時間: 2019 年 七月 18 日 星期四 2:50,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 235 days, 14:29:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 246.4 Mb/秒 (1.2%) 44.4 Mb/秒 (0.2%) 5305.0 kb/秒 (0.0%)
流出 569.4 Mb/秒 (2.8%) 174.7 Mb/秒 (0.9%) 9352.0 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 263.5 Mb/秒 (1.3%) 63.0 Mb/秒 (0.3%) 9789.9 kb/秒 (0.0%)
流出 632.0 Mb/秒 (3.2%) 196.8 Mb/秒 (1.0%) 13.2 Mb/秒 (0.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 279.5 Mb/秒 (1.4%) 125.3 Mb/秒 (0.6%) 13.3 Mb/秒 (0.1%)
流出 571.7 Mb/秒 (2.9%) 194.2 Mb/秒 (1.0%) 22.5 Mb/秒 (0.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 253.2 Mb/秒 (1.3%) 80.9 Mb/秒 (0.4%) 41.1 Mb/秒 (0.2%)
流出 351.0 Mb/秒 (1.8%) 207.3 Mb/秒 (1.0%) 201.3 Mb/秒 (1.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)