Bundle-Ether40.10 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.10 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_- CMU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.10
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.82 ()
上次統計更新時間: 2019 年 一月 16 日 星期三 20:15,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 53 days, 7:54:15.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 241.5 Mb/秒 (1.2%) 57.1 Mb/秒 (0.3%) 59.2 Mb/秒 (0.3%)
流出 624.1 Mb/秒 (3.1%) 235.9 Mb/秒 (1.2%) 131.9 Mb/秒 (0.7%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 201.8 Mb/秒 (1.0%) 41.4 Mb/秒 (0.2%) 62.9 Mb/秒 (0.3%)
流出 612.4 Mb/秒 (3.1%) 207.6 Mb/秒 (1.0%) 122.0 Mb/秒 (0.6%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 231.1 Mb/秒 (1.2%) 56.1 Mb/秒 (0.3%) 52.4 Mb/秒 (0.3%)
流出 710.7 Mb/秒 (3.6%) 215.0 Mb/秒 (1.1%) 404.3 Mb/秒 (2.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 195.8 Mb/秒 (1.0%) 73.9 Mb/秒 (0.4%) 42.5 Mb/秒 (0.2%)
流出 351.0 Mb/秒 (1.8%) 214.9 Mb/秒 (1.1%) 192.8 Mb/秒 (1.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)