Bundle-Ether40.10 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.10 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_- CMU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.10
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.82 ()
上次統計更新時間: 2020 年 七月 13 日 星期一 15:55,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 100 days, 1:06:24.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 244.9 Mb/秒 (1.2%) 46.7 Mb/秒 (0.2%) 71.4 Mb/秒 (0.4%)
流出 550.2 Mb/秒 (2.8%) 156.7 Mb/秒 (0.8%) 417.1 Mb/秒 (2.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 180.2 Mb/秒 (0.9%) 43.5 Mb/秒 (0.2%) 142.3 Mb/秒 (0.7%)
流出 593.2 Mb/秒 (3.0%) 188.4 Mb/秒 (0.9%) 417.9 Mb/秒 (2.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 328.4 Mb/秒 (1.6%) 55.3 Mb/秒 (0.3%) 59.4 Mb/秒 (0.3%)
流出 651.3 Mb/秒 (3.3%) 210.5 Mb/秒 (1.1%) 401.3 Mb/秒 (2.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 202.4 Mb/秒 (1.0%) 78.6 Mb/秒 (0.4%) 36.3 Mb/秒 (0.2%)
流出 386.8 Mb/秒 (1.9%) 201.4 Mb/秒 (1.0%) 87.7 Mb/秒 (0.4%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)