Bundle-Ether40.105 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.105 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_朝陽大學- CYUT
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.105
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.14 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 8:05,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 378 days, 19:44:16.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 120.1 Mb/秒 (0.6%) 70.1 Mb/秒 (0.4%) 84.6 Mb/秒 (0.4%)
流出 724.2 Mb/秒 (3.6%) 114.4 Mb/秒 (0.6%) 27.0 Mb/秒 (0.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 135.5 Mb/秒 (0.7%) 49.0 Mb/秒 (0.2%) 81.4 Mb/秒 (0.4%)
流出 788.7 Mb/秒 (3.9%) 223.7 Mb/秒 (1.1%) 20.6 Mb/秒 (0.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 173.0 Mb/秒 (0.9%) 52.3 Mb/秒 (0.3%) 66.4 Mb/秒 (0.3%)
流出 820.5 Mb/秒 (4.1%) 259.1 Mb/秒 (1.3%) 17.5 Mb/秒 (0.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 136.5 Mb/秒 (0.7%) 41.0 Mb/秒 (0.2%) 69.2 Mb/秒 (0.3%)
流出 468.0 Mb/秒 (2.3%) 214.1 Mb/秒 (1.1%) 254.6 Mb/秒 (1.3%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)