Bundle-Ether40.1211 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.1211 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_明道大學- MDU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.1211
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.198 ()
上次統計更新時間: 2019 年 一月 16 日 星期三 19:55,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 53 days, 7:34:14.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 40.2 Mb/秒 (0.2%) 5789.1 kb/秒 (0.0%) 1488.2 kb/秒 (0.0%)
流出 211.2 Mb/秒 (1.1%) 45.5 Mb/秒 (0.2%) 5599.4 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 90.8 Mb/秒 (0.5%) 9812.2 kb/秒 (0.0%) 4407.7 kb/秒 (0.0%)
流出 293.3 Mb/秒 (1.5%) 54.7 Mb/秒 (0.3%) 11.6 Mb/秒 (0.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 73.8 Mb/秒 (0.4%) 9211.3 kb/秒 (0.0%) 6059.3 kb/秒 (0.0%)
流出 283.0 Mb/秒 (1.4%) 56.1 Mb/秒 (0.3%) 61.7 Mb/秒 (0.3%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 47.4 Mb/秒 (0.2%) 9387.6 kb/秒 (0.0%) 11.0 Mb/秒 (0.1%)
流出 148.2 Mb/秒 (0.7%) 54.6 Mb/秒 (0.3%) 54.9 Mb/秒 (0.3%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)