Bundle-Ether40.1211 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.1211 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_明道大學- MDU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.1211
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.198 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 18:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 379 days, 6:04:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 87.2 Mb/秒 (0.4%) 5550.1 kb/秒 (0.0%) 2773.5 kb/秒 (0.0%)
流出 58.6 Mb/秒 (0.3%) 7794.6 kb/秒 (0.0%) 6940.9 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 155.4 Mb/秒 (0.8%) 20.6 Mb/秒 (0.1%) 2176.3 kb/秒 (0.0%)
流出 371.4 Mb/秒 (1.9%) 48.2 Mb/秒 (0.2%) 9071.0 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 117.9 Mb/秒 (0.6%) 10.9 Mb/秒 (0.1%) 3903.8 kb/秒 (0.0%)
流出 317.9 Mb/秒 (1.6%) 54.7 Mb/秒 (0.3%) 9635.7 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 100.4 Mb/秒 (0.5%) 8201.6 kb/秒 (0.0%) 7347.4 kb/秒 (0.0%)
流出 160.3 Mb/秒 (0.8%) 49.8 Mb/秒 (0.2%) 69.0 Mb/秒 (0.3%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)