Bundle-Ether40.5 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.5 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_東海大學- THU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.5
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.46 ()
上次統計更新時間: 2020 年 七月 13 日 星期一 14:55,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 100 days, 0:06:23.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 111.1 Mb/秒 (0.6%) 46.6 Mb/秒 (0.2%) 92.6 Mb/秒 (0.5%)
流出 70.1 Mb/秒 (0.4%) 13.2 Mb/秒 (0.1%) 18.3 Mb/秒 (0.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 614.8 Mb/秒 (3.1%) 66.2 Mb/秒 (0.3%) 69.5 Mb/秒 (0.3%)
流出 45.5 Mb/秒 (0.2%) 13.6 Mb/秒 (0.1%) 19.2 Mb/秒 (0.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 312.3 Mb/秒 (1.6%) 60.5 Mb/秒 (0.3%) 64.7 Mb/秒 (0.3%)
流出 60.0 Mb/秒 (0.3%) 15.1 Mb/秒 (0.1%) 17.7 Mb/秒 (0.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 163.5 Mb/秒 (0.8%) 60.0 Mb/秒 (0.3%) 42.7 Mb/秒 (0.2%)
流出 43.6 Mb/秒 (0.2%) 18.6 Mb/秒 (0.1%) 10.4 Mb/秒 (0.1%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)