Bundle-Ether40.5 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.5 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_東海大學- THU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.5
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.46 ()
上次統計更新時間: 2019 年 一月 16 日 星期三 19:40,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 53 days, 7:19:15.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 208.7 Mb/秒 (1.0%) 53.9 Mb/秒 (0.3%) 106.6 Mb/秒 (0.5%)
流出 93.8 Mb/秒 (0.5%) 14.3 Mb/秒 (0.1%) 15.4 Mb/秒 (0.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 168.6 Mb/秒 (0.8%) 64.8 Mb/秒 (0.3%) 39.2 Mb/秒 (0.2%)
流出 131.1 Mb/秒 (0.7%) 15.4 Mb/秒 (0.1%) 69.4 Mb/秒 (0.3%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 244.7 Mb/秒 (1.2%) 69.1 Mb/秒 (0.3%) 50.2 Mb/秒 (0.3%)
流出 237.2 Mb/秒 (1.2%) 25.8 Mb/秒 (0.1%) 13.5 Mb/秒 (0.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 160.0 Mb/秒 (0.8%) 54.2 Mb/秒 (0.3%) 53.6 Mb/秒 (0.3%)
流出 83.9 Mb/秒 (0.4%) 15.4 Mb/秒 (0.1%) 12.1 Mb/秒 (0.1%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)