Bundle-Ether40.8 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.8 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_大葉大學- DYU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.8
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.34 ()
上次統計更新時間: 2019 年 一月 16 日 星期三 20:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 53 days, 8:04:15.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 105.0 Mb/秒 (0.5%) 11.8 Mb/秒 (0.1%) 14.6 Mb/秒 (0.1%)
流出 104.9 Mb/秒 (0.5%) 18.2 Mb/秒 (0.1%) 22.1 Mb/秒 (0.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 83.4 Mb/秒 (0.4%) 10.9 Mb/秒 (0.1%) 14.0 Mb/秒 (0.1%)
流出 267.1 Mb/秒 (1.3%) 22.2 Mb/秒 (0.1%) 8577.6 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 32.6 Mb/秒 (0.2%) 9653.6 kb/秒 (0.0%) 15.6 Mb/秒 (0.1%)
流出 137.0 Mb/秒 (0.7%) 26.8 Mb/秒 (0.1%) 28.4 Mb/秒 (0.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 22.2 Mb/秒 (0.1%) 8891.1 kb/秒 (0.0%) 9429.7 kb/秒 (0.0%)
流出 55.4 Mb/秒 (0.3%) 20.9 Mb/秒 (0.1%) 13.1 Mb/秒 (0.1%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)