Bundle-Ether40.8 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.8 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_大葉大學- DYU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.8
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.34 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 18:50,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 379 days, 6:29:19.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 14.1 Mb/秒 (0.1%) 4476.4 kb/秒 (0.0%) 4083.5 kb/秒 (0.0%)
流出 269.7 Mb/秒 (1.3%) 10.1 Mb/秒 (0.1%) 8070.2 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 27.7 Mb/秒 (0.1%) 6508.8 kb/秒 (0.0%) 4641.8 kb/秒 (0.0%)
流出 200.4 Mb/秒 (1.0%) 24.9 Mb/秒 (0.1%) 10.7 Mb/秒 (0.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 26.6 Mb/秒 (0.1%) 8205.3 kb/秒 (0.0%) 5666.7 kb/秒 (0.0%)
流出 128.4 Mb/秒 (0.6%) 27.1 Mb/秒 (0.1%) 8797.7 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 22.3 Mb/秒 (0.1%) 9290.5 kb/秒 (0.0%) 7112.6 kb/秒 (0.0%)
流出 52.0 Mb/秒 (0.3%) 23.6 Mb/秒 (0.1%) 33.6 Mb/秒 (0.2%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)