Bundle-Ether40.8 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether40.8 [Other]##X:X:TWAREN-NCHU-N5672P-01:Po40##_大葉大學- DYU
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: Bundle-Ether40.8
Max Speed: 20.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.34 ()
上次統計更新時間: 2020 年 七月 13 日 星期一 16:15,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 100 days, 1:26:23.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 63.2 Mb/秒 (0.3%) 5810.8 kb/秒 (0.0%) 6402.9 kb/秒 (0.0%)
流出 74.9 Mb/秒 (0.4%) 9763.6 kb/秒 (0.0%) 16.5 Mb/秒 (0.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 35.7 Mb/秒 (0.2%) 5749.5 kb/秒 (0.0%) 6290.8 kb/秒 (0.0%)
流出 129.6 Mb/秒 (0.6%) 10.8 Mb/秒 (0.1%) 16.0 Mb/秒 (0.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 30.2 Mb/秒 (0.2%) 6286.6 kb/秒 (0.0%) 5701.9 kb/秒 (0.0%)
流出 140.5 Mb/秒 (0.7%) 19.2 Mb/秒 (0.1%) 27.2 Mb/秒 (0.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 22.3 Mb/秒 (0.1%) 8153.3 kb/秒 (0.0%) 2771.7 kb/秒 (0.0%)
流出 59.7 Mb/秒 (0.3%) 22.0 Mb/秒 (0.1%) 4458.6 kb/秒 (0.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)