Bundle-Ether41 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether41 [Other]##X:X:X:X##彰化縣網中華
ifType: propVirtual (53)
ifName: Bundle-Ether41
Max Speed: 4000.0 Mbits/s
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 18:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 379 days, 6:04:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 297.9 Mb/秒 (7.4%) 41.3 Mb/秒 (1.0%) 21.2 Mb/秒 (0.5%)
流出 343.6 Mb/秒 (8.6%) 71.4 Mb/秒 (1.8%) 26.1 Mb/秒 (0.7%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 499.2 Mb/秒 (12.5%) 75.8 Mb/秒 (1.9%) 26.8 Mb/秒 (0.7%)
流出 1942.9 Mb/秒 (48.6%) 336.2 Mb/秒 (8.4%) 46.2 Mb/秒 (1.2%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 369.0 Mb/秒 (9.2%) 89.9 Mb/秒 (2.2%) 50.8 Mb/秒 (1.3%)
流出 1662.8 Mb/秒 (41.6%) 398.9 Mb/秒 (10.0%) 48.4 Mb/秒 (1.2%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 409.3 Mb/秒 (10.2%) 101.8 Mb/秒 (2.5%) 109.1 Mb/秒 (2.7%)
流出 663.3 Mb/秒 (16.6%) 321.8 Mb/秒 (8.0%) 553.2 Mb/秒 (13.8%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)