Bundle-Ether41 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: Bundle-Ether41 [Other]##X:X:X:X##彰化縣網中華
ifType: propVirtual (53)
ifName: Bundle-Ether41
Max Speed: 10.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 11:45,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 18:20:23.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 739.8 Mb/秒 (7.4%) 177.5 Mb/秒 (1.8%) 344.8 Mb/秒 (3.4%)
流出 4771.6 Mb/秒 (47.7%) 1122.2 Mb/秒 (11.2%) 2920.8 Mb/秒 (29.2%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 596.2 Mb/秒 (6.0%) 160.2 Mb/秒 (1.6%) 348.6 Mb/秒 (3.5%)
流出 4020.5 Mb/秒 (40.2%) 774.1 Mb/秒 (7.7%) 3597.6 Mb/秒 (36.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 504.6 Mb/秒 (5.0%) 131.7 Mb/秒 (1.3%) 266.4 Mb/秒 (2.7%)
流出 3239.4 Mb/秒 (32.4%) 623.4 Mb/秒 (6.2%) 2145.7 Mb/秒 (21.5%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 319.0 Mb/秒 (3.2%) 113.1 Mb/秒 (1.1%) 164.4 Mb/秒 (1.6%)
流出 1093.9 Mb/秒 (10.9%) 462.8 Mb/秒 (4.6%) 1093.9 Mb/秒 (10.9%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)