HundredGigE0/0/0/0.1 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/0/0/0.1 ##[IPv4] To N2K02S03P01 -> TANet-TC-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.1 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/0/0/0.1
Max Speed: 100.0 Gbits/s
Ip: 192.192.61.121 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 8:50,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 378 days, 20:29:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 2831.2 Mb/秒 (2.8%) 1220.1 Mb/秒 (1.2%) 776.6 Mb/秒 (0.8%)
流出 2001.7 Mb/秒 (2.0%) 1098.6 Mb/秒 (1.1%) 791.4 Mb/秒 (0.8%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 12.2 Gb/秒 (12.2%) 3287.3 Mb/秒 (3.3%) 845.4 Mb/秒 (0.8%)
流出 3725.8 Mb/秒 (3.7%) 1683.7 Mb/秒 (1.7%) 708.3 Mb/秒 (0.7%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 12.2 Gb/秒 (12.2%) 3992.8 Mb/秒 (4.0%) 409.5 Mb/秒 (0.4%)
流出 3769.2 Mb/秒 (3.8%) 1685.5 Mb/秒 (1.7%) 937.8 Mb/秒 (0.9%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 7209.5 Mb/秒 (7.2%) 3838.8 Mb/秒 (3.8%) 4247.6 Mb/秒 (4.2%)
流出 2933.8 Mb/秒 (2.9%) 1830.5 Mb/秒 (1.8%) 1769.0 Mb/秒 (1.8%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)