HundredGigE0/0/0/0.1 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/0/0/0.1 ##[IPv4] To N2K02S03P01 -> TANet-TC-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.1 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/0/0/0.1
Max Speed: 100.0 Gbits/s
Ip: 192.192.61.121 ()
上次統計更新時間: 2020 年 七月 13 日 星期一 16:40,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 100 days, 1:51:24.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 15.9 Gb/秒 (15.9%) 3667.9 Mb/秒 (3.7%) 5536.3 Mb/秒 (5.5%)
流出 5350.8 Mb/秒 (5.4%) 1922.0 Mb/秒 (1.9%) 3373.4 Mb/秒 (3.4%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 15.7 Gb/秒 (15.7%) 3964.0 Mb/秒 (4.0%) 9454.5 Mb/秒 (9.5%)
流出 4843.4 Mb/秒 (4.8%) 1971.6 Mb/秒 (2.0%) 3751.0 Mb/秒 (3.8%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 18.6 Gb/秒 (18.6%) 4919.1 Mb/秒 (4.9%) 10.3 Gb/秒 (10.3%)
流出 5096.9 Mb/秒 (5.1%) 2121.6 Mb/秒 (2.1%) 3645.5 Mb/秒 (3.6%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 8644.7 Mb/秒 (8.6%) 3648.6 Mb/秒 (3.6%) 1244.5 Mb/秒 (1.2%)
流出 3129.5 Mb/秒 (3.1%) 1775.0 Mb/秒 (1.8%) 1312.7 Mb/秒 (1.3%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)