HundredGigE0/0/0/0.1 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/0/0/0.1 ##[IPv4] To N2K02S03P01 -> TANet-TC-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.1 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/0/0/0.1
Max Speed: 100.0 Gbits/s
Ip: 192.192.61.121 ()
上次統計更新時間: 2019 年 一月 16 日 星期三 20:45,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 53 days, 8:24:14.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 15.5 Gb/秒 (15.5%) 5208.5 Mb/秒 (5.2%) 2508.1 Mb/秒 (2.5%)
流出 4508.0 Mb/秒 (4.5%) 2342.7 Mb/秒 (2.3%) 1642.6 Mb/秒 (1.6%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 16.0 Gb/秒 (16.0%) 4618.9 Mb/秒 (4.6%) 2734.9 Mb/秒 (2.7%)
流出 4475.9 Mb/秒 (4.5%) 2089.8 Mb/秒 (2.1%) 1861.9 Mb/秒 (1.9%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 14.7 Gb/秒 (14.7%) 4447.8 Mb/秒 (4.4%) 5193.8 Mb/秒 (5.2%)
流出 5761.2 Mb/秒 (5.8%) 1927.1 Mb/秒 (1.9%) 2516.9 Mb/秒 (2.5%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 7648.7 Mb/秒 (7.6%) 3876.9 Mb/秒 (3.9%) 4849.8 Mb/秒 (4.8%)
流出 3166.6 Mb/秒 (3.2%) 1692.0 Mb/秒 (1.7%) 2179.6 Mb/秒 (2.2%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)