HundredGigE0/0/0/0.1 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/0/0/0.1 ##[IPv4] To N2K02S03P01 -> TANet-TC-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.1 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/0/0/0.1
Max Speed: 100.0 Gbits/s
Ip: 192.192.61.121 ()
上次統計更新時間: 2019 年 三月 26 日 星期二 4:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 121 days, 16:04:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 15.4 Gb/秒 (15.4%) 4592.3 Mb/秒 (4.6%) 640.1 Mb/秒 (0.6%)
流出 4805.9 Mb/秒 (4.8%) 2311.2 Mb/秒 (2.3%) 1491.8 Mb/秒 (1.5%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 15.3 Gb/秒 (15.3%) 4784.5 Mb/秒 (4.8%) 630.0 Mb/秒 (0.6%)
流出 4762.3 Mb/秒 (4.8%) 2268.2 Mb/秒 (2.3%) 1186.8 Mb/秒 (1.2%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 13.6 Gb/秒 (13.6%) 4191.2 Mb/秒 (4.2%) 1736.3 Mb/秒 (1.7%)
流出 4956.0 Mb/秒 (5.0%) 2050.1 Mb/秒 (2.1%) 1665.9 Mb/秒 (1.7%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 7648.7 Mb/秒 (7.6%) 3794.9 Mb/秒 (3.8%) 1790.4 Mb/秒 (1.8%)
流出 3166.6 Mb/秒 (3.2%) 1758.4 Mb/秒 (1.8%) 1661.7 Mb/秒 (1.7%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)