HundredGigE0/0/0/0.2 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/0/0/0.2 ##[IPv6] To N2K02S03P01 -> TANet-TC-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.2 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/0/0/0.2
Max Speed: 100.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2019 年 七月 18 日 星期四 3:10,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 235 days, 14:49:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 827.6 Mb/秒 (0.8%) 177.1 Mb/秒 (0.2%) 37.8 Mb/秒 (0.0%)
流出 1272.6 Mb/秒 (1.3%) 477.7 Mb/秒 (0.5%) 333.4 Mb/秒 (0.3%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1673.1 Mb/秒 (1.7%) 192.6 Mb/秒 (0.2%) 131.2 Mb/秒 (0.1%)
流出 1066.6 Mb/秒 (1.1%) 234.9 Mb/秒 (0.2%) 286.4 Mb/秒 (0.3%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1326.7 Mb/秒 (1.3%) 248.3 Mb/秒 (0.2%) 39.6 Mb/秒 (0.0%)
流出 987.1 Mb/秒 (1.0%) 224.2 Mb/秒 (0.2%) 298.9 Mb/秒 (0.3%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 700.9 Mb/秒 (0.7%) 290.9 Mb/秒 (0.3%) 234.2 Mb/秒 (0.2%)
流出 627.7 Mb/秒 (0.6%) 211.2 Mb/秒 (0.2%) 577.7 Mb/秒 (0.6%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)