HundredGigE0/0/0/0.2 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/0/0/0.2 ##[IPv6] To N2K02S03P01 -> TANet-TC-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.2 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/0/0/0.2
Max Speed: 100.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 12:40,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 19:15:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 4099.6 Mb/秒 (4.1%) 1474.6 Mb/秒 (1.5%) 2059.0 Mb/秒 (2.1%)
流出 1202.4 Mb/秒 (1.2%) 416.6 Mb/秒 (0.4%) 508.0 Mb/秒 (0.5%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 7170.6 Mb/秒 (7.2%) 1054.2 Mb/秒 (1.1%) 3023.4 Mb/秒 (3.0%)
流出 948.5 Mb/秒 (0.9%) 343.7 Mb/秒 (0.3%) 809.4 Mb/秒 (0.8%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 5107.7 Mb/秒 (5.1%) 865.4 Mb/秒 (0.9%) 3313.9 Mb/秒 (3.3%)
流出 1137.5 Mb/秒 (1.1%) 348.6 Mb/秒 (0.3%) 795.8 Mb/秒 (0.8%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1616.6 Mb/秒 (1.6%) 643.5 Mb/秒 (0.6%) 161.0 Mb/秒 (0.2%)
流出 868.8 Mb/秒 (0.9%) 295.2 Mb/秒 (0.3%) 292.6 Mb/秒 (0.3%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)