HundredGigE0/0/0/0.2 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/0/0/0.2 ##[IPv6] To N2K02S03P01 -> TANet-TC-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.2 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/0/0/0.2
Max Speed: 100.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2020 年 七月 13 日 星期一 16:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 100 days, 1:36:23.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 2279.6 Mb/秒 (2.3%) 392.2 Mb/秒 (0.4%) 744.5 Mb/秒 (0.7%)
流出 1515.5 Mb/秒 (1.5%) 400.6 Mb/秒 (0.4%) 644.3 Mb/秒 (0.6%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1705.6 Mb/秒 (1.7%) 396.2 Mb/秒 (0.4%) 1060.6 Mb/秒 (1.1%)
流出 1304.7 Mb/秒 (1.3%) 369.3 Mb/秒 (0.4%) 728.4 Mb/秒 (0.7%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1875.3 Mb/秒 (1.9%) 426.8 Mb/秒 (0.4%) 1240.1 Mb/秒 (1.2%)
流出 1053.0 Mb/秒 (1.1%) 307.7 Mb/秒 (0.3%) 833.7 Mb/秒 (0.8%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 791.5 Mb/秒 (0.8%) 338.9 Mb/秒 (0.3%) 120.2 Mb/秒 (0.1%)
流出 600.1 Mb/秒 (0.6%) 255.8 Mb/秒 (0.3%) 220.6 Mb/秒 (0.2%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)