HundredGigE0/0/0/0.3 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/0/0/0.3 ##[MPLS] To N2K02S03P01 -> TANet-TC-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.3 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/0/0/0.3
Max Speed: 100.0 Gbits/s
Ip: 172.16.1.121 ()
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 12:30,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 19:05:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 7424.0 b/秒 (0.0%) 7160.0 b/秒 (0.0%) 7152.0 b/秒 (0.0%)
流出 9136.0 b/秒 (0.0%) 7152.0 b/秒 (0.0%) 7120.0 b/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 19.6 kb/秒 (0.0%) 7448.0 b/秒 (0.0%) 7168.0 b/秒 (0.0%)
流出 13.4 kb/秒 (0.0%) 7264.0 b/秒 (0.0%) 7144.0 b/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 19.4 kb/秒 (0.0%) 7224.0 b/秒 (0.0%) 7160.0 b/秒 (0.0%)
流出 11.7 kb/秒 (0.0%) 7168.0 b/秒 (0.0%) 7144.0 b/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 16.0 kb/秒 (0.0%) 7208.0 b/秒 (0.0%) 7160.0 b/秒 (0.0%)
流出 8200.0 b/秒 (0.0%) 7144.0 b/秒 (0.0%) 7160.0 b/秒 (0.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)