HundredGigE0/0/0/0 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/0/0/0 ## To N2K02S03P01 -> TANet-TC-ASR9912-02:Hun0/0/0/3 ##
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: HundredGigE0/0/0/0
Max Speed: 100.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 18:45,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 379 days, 6:24:16.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 3018.3 Mb/秒 (3.0%) 1518.2 Mb/秒 (1.5%) 1578.3 Mb/秒 (1.6%)
流出 2237.5 Mb/秒 (2.2%) 1278.8 Mb/秒 (1.3%) 1276.0 Mb/秒 (1.3%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 13.3 Gb/秒 (13.3%) 3647.7 Mb/秒 (3.6%) 1362.8 Mb/秒 (1.4%)
流出 4201.4 Mb/秒 (4.2%) 1899.9 Mb/秒 (1.9%) 1449.6 Mb/秒 (1.4%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 13.3 Gb/秒 (13.3%) 4343.9 Mb/秒 (4.3%) 1626.5 Mb/秒 (1.6%)
流出 4115.6 Mb/秒 (4.1%) 1896.6 Mb/秒 (1.9%) 1411.6 Mb/秒 (1.4%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 7785.6 Mb/秒 (7.8%) 4157.9 Mb/秒 (4.2%) 4747.3 Mb/秒 (4.7%)
流出 3328.2 Mb/秒 (3.3%) 2055.3 Mb/秒 (2.1%) 2023.8 Mb/秒 (2.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)