HundredGigE0/1/0/0.2 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/1/0/0.2 ##[IPv6] To N2K01S03P01 -> TANet-TN-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.2 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/1/0/0.2
Max Speed: 100.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 13:20,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 19:55:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 12.2 kb/秒 (0.0%) 8456.0 b/秒 (0.0%) 8480.0 b/秒 (0.0%)
流出 6064.0 b/秒 (0.0%) 5512.0 b/秒 (0.0%) 5456.0 b/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 52.2 kb/秒 (0.0%) 9144.0 b/秒 (0.0%) 9344.0 b/秒 (0.0%)
流出 6248.0 b/秒 (0.0%) 5592.0 b/秒 (0.0%) 5624.0 b/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 23.1 kb/秒 (0.0%) 8792.0 b/秒 (0.0%) 8224.0 b/秒 (0.0%)
流出 5992.0 b/秒 (0.0%) 5440.0 b/秒 (0.0%) 5400.0 b/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 19.4 Mb/秒 (0.0%) 88.9 kb/秒 (0.0%) 8424.0 b/秒 (0.0%)
流出 8434.2 kb/秒 (0.0%) 33.5 kb/秒 (0.0%) 5512.0 b/秒 (0.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)