HundredGigE0/1/0/0.3 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/1/0/0.3 ##[MPLS] To N2K01S03P01 -> TANet-TN-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.3 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/1/0/0.3
Max Speed: 100.0 Gbits/s
Ip: 172.16.1.125 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 9:00,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 378 days, 20:39:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 14.3 kb/秒 (0.0%) 10.7 kb/秒 (0.0%) 11.0 kb/秒 (0.0%)
流出 73.5 Mb/秒 (0.1%) 3403.8 kb/秒 (0.0%) 604.4 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 13.9 kb/秒 (0.0%) 10.4 kb/秒 (0.0%) 12.7 kb/秒 (0.0%)
流出 147.2 Mb/秒 (0.1%) 17.3 Mb/秒 (0.0%) 507.3 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 14.4 kb/秒 (0.0%) 10.2 kb/秒 (0.0%) 10.2 kb/秒 (0.0%)
流出 122.7 Mb/秒 (0.1%) 16.1 Mb/秒 (0.0%) 242.5 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 13.7 kb/秒 (0.0%) 9816.0 b/秒 (0.0%) 10.3 kb/秒 (0.0%)
流出 43.1 Mb/秒 (0.0%) 1813.8 kb/秒 (0.0%) 22.9 Mb/秒 (0.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)