HundredGigE0/1/0/0.3 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/1/0/0.3 ##[MPLS] To N2K01S03P01 -> TANet-TN-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.3 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/1/0/0.3
Max Speed: 100.0 Gbits/s
Ip: 172.16.1.125 ()
上次統計更新時間: 2019 年 三月 26 日 星期二 4:35,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 121 days, 16:14:16.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 10.3 kb/秒 (0.0%) 9368.0 b/秒 (0.0%) 9184.0 b/秒 (0.0%)
流出 14.7 kb/秒 (0.0%) 8160.0 b/秒 (0.0%) 7632.0 b/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 12.5 kb/秒 (0.0%) 9384.0 b/秒 (0.0%) 9152.0 b/秒 (0.0%)
流出 35.5 kb/秒 (0.0%) 10.7 kb/秒 (0.0%) 8424.0 b/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 12.8 kb/秒 (0.0%) 10.4 kb/秒 (0.0%) 9352.0 b/秒 (0.0%)
流出 46.2 kb/秒 (0.0%) 19.7 kb/秒 (0.0%) 8248.0 b/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1423.1 kb/秒 (0.0%) 13.0 kb/秒 (0.0%) 9296.0 b/秒 (0.0%)
流出 2339.3 kb/秒 (0.0%) 37.7 kb/秒 (0.0%) 7672.0 b/秒 (0.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)