HundredGigE0/1/0/0.3 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/1/0/0.3 ##[MPLS] To N2K01S03P01 -> TANet-TN-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.3 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/1/0/0.3
Max Speed: 100.0 Gbits/s
Ip: 172.16.1.125 ()
上次統計更新時間: 2019 年 七月 18 日 星期四 3:30,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 235 days, 15:09:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 12.1 kb/秒 (0.0%) 9880.0 b/秒 (0.0%) 10.2 kb/秒 (0.0%)
流出 862.5 kb/秒 (0.0%) 45.9 kb/秒 (0.0%) 16.6 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 13.0 kb/秒 (0.0%) 9808.0 b/秒 (0.0%) 9832.0 b/秒 (0.0%)
流出 341.2 kb/秒 (0.0%) 38.9 kb/秒 (0.0%) 23.2 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 12.7 kb/秒 (0.0%) 9568.0 b/秒 (0.0%) 9784.0 b/秒 (0.0%)
流出 142.8 kb/秒 (0.0%) 39.5 kb/秒 (0.0%) 24.3 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1423.1 kb/秒 (0.0%) 13.2 kb/秒 (0.0%) 9992.0 b/秒 (0.0%)
流出 8849.8 kb/秒 (0.0%) 131.8 kb/秒 (0.0%) 60.5 kb/秒 (0.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)