HundredGigE0/1/0/0.3 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/1/0/0.3 ##[MPLS] To N2K01S03P01 -> TANet-TN-ASR9912-02:Hun0/0/0/3.3 ##
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: HundredGigE0/1/0/0.3
Max Speed: 100.0 Gbits/s
Ip: 172.16.1.125 ()
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 13:05,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 19:40:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 8888.0 b/秒 (0.0%) 8552.0 b/秒 (0.0%) 8464.0 b/秒 (0.0%)
流出 311.5 kb/秒 (0.0%) 16.1 kb/秒 (0.0%) 39.8 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 8704.0 b/秒 (0.0%) 8496.0 b/秒 (0.0%) 8528.0 b/秒 (0.0%)
流出 106.6 kb/秒 (0.0%) 13.8 kb/秒 (0.0%) 38.8 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 9128.0 b/秒 (0.0%) 8512.0 b/秒 (0.0%) 8544.0 b/秒 (0.0%)
流出 39.9 kb/秒 (0.0%) 12.1 kb/秒 (0.0%) 17.8 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 15.3 kb/秒 (0.0%) 8960.0 b/秒 (0.0%) 8552.0 b/秒 (0.0%)
流出 20.1 kb/秒 (0.0%) 9968.0 b/秒 (0.0%) 10.4 kb/秒 (0.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)