HundredGigE0/1/0/0 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: HundredGigE0/1/0/0 ## To N2K01S03P01 -> TANet-TN-ASR9912-02:Hun0/0/0/3 ##
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: HundredGigE0/1/0/0
Max Speed: 100.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 19:30,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 379 days, 7:09:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 33.4 kb/秒 (0.0%) 23.0 kb/秒 (0.0%) 22.1 kb/秒 (0.0%)
流出 73.1 Mb/秒 (0.1%) 4150.2 kb/秒 (0.0%) 4838.2 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 32.8 kb/秒 (0.0%) 23.2 kb/秒 (0.0%) 22.3 kb/秒 (0.0%)
流出 147.2 Mb/秒 (0.1%) 17.2 Mb/秒 (0.0%) 9685.4 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 35.0 kb/秒 (0.0%) 22.9 kb/秒 (0.0%) 23.8 kb/秒 (0.0%)
流出 122.7 Mb/秒 (0.1%) 16.1 Mb/秒 (0.0%) 4542.7 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 6302.8 Mb/秒 (6.3%) 117.2 Mb/秒 (0.1%) 23.0 kb/秒 (0.0%)
流出 2743.9 Mb/秒 (2.7%) 57.4 Mb/秒 (0.1%) 22.9 Mb/秒 (0.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)