TenGigE0/5/1/1 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/5/1/1 [Other]##X:X:X:X##_Hinet CDN (Content Delivery Network)
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/5/1/1
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.83.118 ()
上次統計更新時間: 2020 年 七月 13 日 星期一 15:00,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 100 days, 0:11:23.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1496.1 Mb/秒 (15.0%) 374.6 Mb/秒 (3.7%) 950.4 Mb/秒 (9.5%)
流出 428.8 Mb/秒 (4.3%) 119.8 Mb/秒 (1.2%) 169.8 Mb/秒 (1.7%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1519.4 Mb/秒 (15.2%) 439.4 Mb/秒 (4.4%) 953.5 Mb/秒 (9.5%)
流出 317.3 Mb/秒 (3.2%) 121.3 Mb/秒 (1.2%) 214.0 Mb/秒 (2.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 2372.1 Mb/秒 (23.7%) 574.8 Mb/秒 (5.7%) 1031.3 Mb/秒 (10.3%)
流出 288.8 Mb/秒 (2.9%) 124.6 Mb/秒 (1.2%) 288.8 Mb/秒 (2.9%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1595.3 Mb/秒 (16.0%) 691.0 Mb/秒 (6.9%) 260.4 Mb/秒 (2.6%)
流出 435.1 Mb/秒 (4.4%) 168.6 Mb/秒 (1.7%) 89.1 Mb/秒 (0.9%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)