TenGigE0/5/1/1 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/5/1/1 [Other]##X:X:X:X##_Hinet CDN (Content Delivery Network)
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/5/1/1
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.83.118 ()
上次統計更新時間: 2019 年 一月 16 日 星期三 19:40,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 53 days, 7:19:15.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 2501.0 Mb/秒 (25.0%) 989.8 Mb/秒 (9.9%) 1024.7 Mb/秒 (10.2%)
流出 521.9 Mb/秒 (5.2%) 207.6 Mb/秒 (2.1%) 193.5 Mb/秒 (1.9%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 2653.9 Mb/秒 (26.5%) 856.5 Mb/秒 (8.6%) 1283.7 Mb/秒 (12.8%)
流出 462.9 Mb/秒 (4.6%) 168.9 Mb/秒 (1.7%) 186.2 Mb/秒 (1.9%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 3979.6 Mb/秒 (39.8%) 767.0 Mb/秒 (7.7%) 1228.1 Mb/秒 (12.3%)
流出 561.7 Mb/秒 (5.6%) 159.1 Mb/秒 (1.6%) 215.9 Mb/秒 (2.2%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 2148.2 Mb/秒 (21.5%) 749.2 Mb/秒 (7.5%) 779.9 Mb/秒 (7.8%)
流出 289.6 Mb/秒 (2.9%) 144.5 Mb/秒 (1.4%) 167.4 Mb/秒 (1.7%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)