TenGigE0/5/1/1 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/5/1/1 [Other]##X:X:X:X##_Hinet CDN (Content Delivery Network)
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/5/1/1
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.83.118 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 18:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 379 days, 6:04:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1047.1 Mb/秒 (10.5%) 394.0 Mb/秒 (3.9%) 378.9 Mb/秒 (3.8%)
流出 415.4 Mb/秒 (4.2%) 101.4 Mb/秒 (1.0%) 106.3 Mb/秒 (1.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 2966.6 Mb/秒 (29.7%) 667.1 Mb/秒 (6.7%) 459.9 Mb/秒 (4.6%)
流出 471.5 Mb/秒 (4.7%) 138.1 Mb/秒 (1.4%) 135.3 Mb/秒 (1.4%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 2642.0 Mb/秒 (26.4%) 682.3 Mb/秒 (6.8%) 514.9 Mb/秒 (5.1%)
流出 397.6 Mb/秒 (4.0%) 144.1 Mb/秒 (1.4%) 119.3 Mb/秒 (1.2%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1595.3 Mb/秒 (16.0%) 786.6 Mb/秒 (7.9%) 725.4 Mb/秒 (7.3%)
流出 435.1 Mb/秒 (4.4%) 181.3 Mb/秒 (1.8%) 153.8 Mb/秒 (1.5%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)