TenGigE0/5/1/1 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/5/1/1 [Other]##X:X:X:X##_Hinet CDN (Content Delivery Network)
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/5/1/1
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.83.118 ()
上次統計更新時間: 2019 年 三月 26 日 星期二 3:55,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 121 days, 15:34:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 3231.8 Mb/秒 (32.3%) 955.4 Mb/秒 (9.6%) 141.1 Mb/秒 (1.4%)
流出 461.1 Mb/秒 (4.6%) 162.4 Mb/秒 (1.6%) 52.2 Mb/秒 (0.5%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 3136.3 Mb/秒 (31.4%) 893.4 Mb/秒 (8.9%) 212.7 Mb/秒 (2.1%)
流出 423.4 Mb/秒 (4.2%) 156.1 Mb/秒 (1.6%) 60.3 Mb/秒 (0.6%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 3026.2 Mb/秒 (30.3%) 833.6 Mb/秒 (8.3%) 617.6 Mb/秒 (6.2%)
流出 394.1 Mb/秒 (3.9%) 149.2 Mb/秒 (1.5%) 105.1 Mb/秒 (1.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 2148.2 Mb/秒 (21.5%) 775.4 Mb/秒 (7.8%) 677.9 Mb/秒 (6.8%)
流出 289.6 Mb/秒 (2.9%) 146.6 Mb/秒 (1.5%) 126.9 Mb/秒 (1.3%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)