TenGigE0/5/1/1 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/5/1/1 [Other]##X:X:X:X##_Hinet CDN (Content Delivery Network)
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/5/1/1
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.83.118 ()
上次統計更新時間: 2019 年 七月 18 日 星期四 2:35,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 235 days, 14:14:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1956.4 Mb/秒 (19.6%) 649.4 Mb/秒 (6.5%) 176.1 Mb/秒 (1.8%)
流出 393.4 Mb/秒 (3.9%) 158.7 Mb/秒 (1.6%) 95.3 Mb/秒 (1.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1823.8 Mb/秒 (18.2%) 500.2 Mb/秒 (5.0%) 223.6 Mb/秒 (2.2%)
流出 460.8 Mb/秒 (4.6%) 138.3 Mb/秒 (1.4%) 69.5 Mb/秒 (0.7%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 3160.5 Mb/秒 (31.6%) 606.3 Mb/秒 (6.1%) 742.5 Mb/秒 (7.4%)
流出 608.6 Mb/秒 (6.1%) 155.3 Mb/秒 (1.6%) 194.9 Mb/秒 (1.9%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 2148.2 Mb/秒 (21.5%) 783.3 Mb/秒 (7.8%) 542.5 Mb/秒 (5.4%)
流出 289.6 Mb/秒 (2.9%) 150.5 Mb/秒 (1.5%) 142.2 Mb/秒 (1.4%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)