TenGigE0/5/1/4 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/5/1/4 [ISP]##CHT:X:X:X##_HiNet-BGP-10G
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/5/1/4
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.22.226.193 (211-22-226-193.hinet-ip.hinet.net)
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 13:15,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 19:50:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 2393.5 Mb/秒 (23.9%) 898.4 Mb/秒 (9.0%) 1676.2 Mb/秒 (16.8%)
流出 825.9 Mb/秒 (8.3%) 429.5 Mb/秒 (4.3%) 678.6 Mb/秒 (6.8%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 2375.9 Mb/秒 (23.8%) 836.3 Mb/秒 (8.4%) 1638.0 Mb/秒 (16.4%)
流出 1007.0 Mb/秒 (10.1%) 449.1 Mb/秒 (4.5%) 497.6 Mb/秒 (5.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 2427.4 Mb/秒 (24.3%) 748.8 Mb/秒 (7.5%) 1713.1 Mb/秒 (17.1%)
流出 936.4 Mb/秒 (9.4%) 420.7 Mb/秒 (4.2%) 521.9 Mb/秒 (5.2%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1485.8 Mb/秒 (14.9%) 596.1 Mb/秒 (6.0%) 375.3 Mb/秒 (3.8%)
流出 1316.4 Mb/秒 (13.2%) 488.7 Mb/秒 (4.9%) 351.9 Mb/秒 (3.5%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)