TenGigE0/5/1/4 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/5/1/4 [ISP]##CHT:X:X:X##_HiNet-BGP-10G
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/5/1/4
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.22.226.193 (211-22-226-193.HINET-IP.hinet.net)
上次統計更新時間: 2020 年 七月 8 日 星期三 4:05,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 94 days, 13:16:22.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1754.1 Mb/秒 (17.5%) 471.4 Mb/秒 (4.7%) 198.3 Mb/秒 (2.0%)
流出 830.4 Mb/秒 (8.3%) 352.8 Mb/秒 (3.5%) 115.6 Mb/秒 (1.2%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1769.4 Mb/秒 (17.7%) 522.9 Mb/秒 (5.2%) 73.3 Mb/秒 (0.7%)
流出 785.0 Mb/秒 (7.8%) 358.4 Mb/秒 (3.6%) 116.6 Mb/秒 (1.2%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 2230.1 Mb/秒 (22.3%) 683.7 Mb/秒 (6.8%) 160.6 Mb/秒 (1.6%)
流出 896.2 Mb/秒 (9.0%) 423.8 Mb/秒 (4.2%) 246.2 Mb/秒 (2.5%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 3293.8 Mb/秒 (32.9%) 1403.3 Mb/秒 (14.0%) 528.1 Mb/秒 (5.3%)
流出 769.2 Mb/秒 (7.7%) 484.3 Mb/秒 (4.8%) 381.9 Mb/秒 (3.8%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)