TenGigE0/5/1/4 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/5/1/4 [ISP]##CHT:X:X:X##_HiNet-BGP-10G
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/5/1/4
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.22.226.193 (211-22-226-193.HINET-IP.hinet.net)
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 9:10,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 378 days, 20:49:19.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 2213.4 Mb/秒 (22.1%) 738.2 Mb/秒 (7.4%) 427.3 Mb/秒 (4.3%)
流出 641.7 Mb/秒 (6.4%) 304.2 Mb/秒 (3.0%) 234.9 Mb/秒 (2.3%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 7132.7 Mb/秒 (71.3%) 2027.5 Mb/秒 (20.3%) 378.1 Mb/秒 (3.8%)
流出 1262.9 Mb/秒 (12.6%) 491.9 Mb/秒 (4.9%) 151.4 Mb/秒 (1.5%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 6589.5 Mb/秒 (65.9%) 2090.8 Mb/秒 (20.9%) 220.9 Mb/秒 (2.2%)
流出 1158.4 Mb/秒 (11.6%) 483.4 Mb/秒 (4.8%) 125.6 Mb/秒 (1.3%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 3078.8 Mb/秒 (30.8%) 1545.0 Mb/秒 (15.4%) 2420.3 Mb/秒 (24.2%)
流出 744.5 Mb/秒 (7.4%) 472.1 Mb/秒 (4.7%) 473.7 Mb/秒 (4.7%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)