TenGigE0/6/1/0 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/0 [Other]##X:X:NCHU-6509:X##_中興大學-NCHU
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/6/1/0
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.250 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 8:10,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 378 days, 19:49:16.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 153.4 Mb/秒 (1.5%) 39.9 Mb/秒 (0.4%) 11.3 Mb/秒 (0.1%)
流出 413.4 Mb/秒 (4.1%) 93.7 Mb/秒 (0.9%) 28.5 Mb/秒 (0.3%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 176.3 Mb/秒 (1.8%) 58.5 Mb/秒 (0.6%) 11.6 Mb/秒 (0.1%)
流出 983.5 Mb/秒 (9.8%) 197.3 Mb/秒 (2.0%) 44.7 Mb/秒 (0.4%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 175.5 Mb/秒 (1.8%) 64.6 Mb/秒 (0.6%) 11.8 Mb/秒 (0.1%)
流出 682.1 Mb/秒 (6.8%) 197.4 Mb/秒 (2.0%) 26.7 Mb/秒 (0.3%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 306.3 Mb/秒 (3.1%) 71.7 Mb/秒 (0.7%) 57.2 Mb/秒 (0.6%)
流出 950.6 Mb/秒 (9.5%) 233.5 Mb/秒 (2.3%) 247.4 Mb/秒 (2.5%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)