TenGigE0/6/1/0 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/0 [Other]##X:X:NCHU-6509:X##_中興大學-NCHU
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: TenGigE0/6/1/0
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 140.128.251.250 ()
上次統計更新時間: 2020 年 七月 8 日 星期三 2:50,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 94 days, 12:01:24.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 229.1 Mb/秒 (2.3%) 85.5 Mb/秒 (0.9%) 23.1 Mb/秒 (0.2%)
流出 765.5 Mb/秒 (7.7%) 162.6 Mb/秒 (1.6%) 37.3 Mb/秒 (0.4%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 231.4 Mb/秒 (2.3%) 85.4 Mb/秒 (0.9%) 38.0 Mb/秒 (0.4%)
流出 738.9 Mb/秒 (7.4%) 173.8 Mb/秒 (1.7%) 53.3 Mb/秒 (0.5%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 275.8 Mb/秒 (2.8%) 109.9 Mb/秒 (1.1%) 133.2 Mb/秒 (1.3%)
流出 639.7 Mb/秒 (6.4%) 196.6 Mb/秒 (2.0%) 143.5 Mb/秒 (1.4%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 306.3 Mb/秒 (3.1%) 80.3 Mb/秒 (0.8%) 77.6 Mb/秒 (0.8%)
流出 950.6 Mb/秒 (9.5%) 210.2 Mb/秒 (2.1%) 182.9 Mb/秒 (1.8%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)