TenGigE0/6/1/2.21 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/2.21 [Other]##X:X:X:X##臺中市網中華IPv4_vlan21
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/2.21
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 192.192.69.114 ()
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 11:35,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 18:10:21.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 818.3 Mb/秒 (8.2%) 300.0 Mb/秒 (3.0%) 768.2 Mb/秒 (7.7%)
流出 7248.9 Mb/秒 (72.5%) 2316.9 Mb/秒 (23.2%) 6642.9 Mb/秒 (66.4%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 845.9 Mb/秒 (8.5%) 270.7 Mb/秒 (2.7%) 607.1 Mb/秒 (6.1%)
流出 6904.6 Mb/秒 (69.0%) 1631.1 Mb/秒 (16.3%) 6377.9 Mb/秒 (63.8%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 746.0 Mb/秒 (7.5%) 215.4 Mb/秒 (2.2%) 519.9 Mb/秒 (5.2%)
流出 6669.2 Mb/秒 (66.7%) 1295.3 Mb/秒 (13.0%) 5326.4 Mb/秒 (53.3%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1657.2 Mb/秒 (16.6%) 532.2 Mb/秒 (5.3%) 185.7 Mb/秒 (1.9%)
流出 2183.1 Mb/秒 (21.8%) 918.7 Mb/秒 (9.2%) 176.2 Mb/秒 (1.8%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)