TenGigE0/6/1/2.41 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/2.41 [Other]##X:X:X:X##臺中市網中華IPv6_Vlan41
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/2.41
Max Speed: 10.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 13:00,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 19:35:21.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 739.5 Mb/秒 (7.4%) 150.7 Mb/秒 (1.5%) 133.9 Mb/秒 (1.3%)
流出 2270.4 Mb/秒 (22.7%) 837.0 Mb/秒 (8.4%) 1557.5 Mb/秒 (15.6%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 495.7 Mb/秒 (5.0%) 120.1 Mb/秒 (1.2%) 156.4 Mb/秒 (1.6%)
流出 4487.7 Mb/秒 (44.9%) 582.2 Mb/秒 (5.8%) 1658.5 Mb/秒 (16.6%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 431.2 Mb/秒 (4.3%) 96.8 Mb/秒 (1.0%) 335.5 Mb/秒 (3.4%)
流出 3015.8 Mb/秒 (30.2%) 467.8 Mb/秒 (4.7%) 1912.6 Mb/秒 (19.1%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 422.8 Mb/秒 (4.2%) 107.9 Mb/秒 (1.1%) 138.1 Mb/秒 (1.4%)
流出 918.4 Mb/秒 (9.2%) 332.8 Mb/秒 (3.3%) 82.8 Mb/秒 (0.8%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)