TenGigE0/6/1/3.11 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/3.11 [Other]##X:X:X:X##_彰化縣網亞太IPv4-vlan11
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/3.11
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 192.192.69.128 ()
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 12:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 19:00:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 590.9 Mb/秒 (5.9%) 142.0 Mb/秒 (1.4%) 107.4 Mb/秒 (1.1%)
流出 3542.0 Mb/秒 (35.4%) 880.2 Mb/秒 (8.8%) 1385.7 Mb/秒 (13.9%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 466.1 Mb/秒 (4.7%) 135.6 Mb/秒 (1.4%) 195.1 Mb/秒 (2.0%)
流出 2794.1 Mb/秒 (27.9%) 615.1 Mb/秒 (6.2%) 2413.8 Mb/秒 (24.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 353.5 Mb/秒 (3.5%) 111.1 Mb/秒 (1.1%) 200.6 Mb/秒 (2.0%)
流出 2501.0 Mb/秒 (25.0%) 492.1 Mb/秒 (4.9%) 2402.3 Mb/秒 (24.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 452.0 Mb/秒 (4.5%) 118.8 Mb/秒 (1.2%) 73.7 Mb/秒 (0.7%)
流出 779.3 Mb/秒 (7.8%) 345.0 Mb/秒 (3.4%) 105.9 Mb/秒 (1.1%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)