TenGigE0/6/1/3.31 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/3.31 [Other]##X:X:X:X##_彰化縣網亞太IPv6-vlan31
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/3.31
Max Speed: 10.0 Gbits/s
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 11:50,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 18:25:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 192.9 Mb/秒 (1.9%) 34.2 Mb/秒 (0.3%) 139.4 Mb/秒 (1.4%)
流出 1353.8 Mb/秒 (13.5%) 254.0 Mb/秒 (2.5%) 929.1 Mb/秒 (9.3%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 304.7 Mb/秒 (3.0%) 26.9 Mb/秒 (0.3%) 109.6 Mb/秒 (1.1%)
流出 1109.4 Mb/秒 (11.1%) 166.2 Mb/秒 (1.7%) 714.6 Mb/秒 (7.1%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 218.2 Mb/秒 (2.2%) 24.0 Mb/秒 (0.2%) 92.2 Mb/秒 (0.9%)
流出 703.6 Mb/秒 (7.0%) 138.5 Mb/秒 (1.4%) 477.3 Mb/秒 (4.8%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 126.1 Mb/秒 (1.3%) 30.3 Mb/秒 (0.3%) 3379.0 kb/秒 (0.0%)
流出 284.3 Mb/秒 (2.8%) 118.4 Mb/秒 (1.2%) 19.6 Mb/秒 (0.2%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)