TenGigE0/6/1/7.11 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/7.11 [Other]##X:X:X:X##_縣市網亞太IPv4-vlan11
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/7.11
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.0.38 ()
上次統計更新時間: 2020 年 七月 8 日 星期三 3:35,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 94 days, 12:46:24.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 789.2 Mb/秒 (7.9%) 305.8 Mb/秒 (3.1%) 180.9 Mb/秒 (1.8%)
流出 5599.1 Mb/秒 (56.0%) 834.0 Mb/秒 (8.3%) 59.6 Mb/秒 (0.6%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 851.8 Mb/秒 (8.5%) 282.6 Mb/秒 (2.8%) 239.4 Mb/秒 (2.4%)
流出 4249.6 Mb/秒 (42.5%) 855.0 Mb/秒 (8.5%) 78.5 Mb/秒 (0.8%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1356.2 Mb/秒 (13.6%) 293.6 Mb/秒 (2.9%) 401.5 Mb/秒 (4.0%)
流出 7473.1 Mb/秒 (74.7%) 948.9 Mb/秒 (9.5%) 153.7 Mb/秒 (1.5%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 817.0 Mb/秒 (8.2%) 346.4 Mb/秒 (3.5%) 172.0 Mb/秒 (1.7%)
流出 2897.0 Mb/秒 (29.0%) 984.7 Mb/秒 (9.8%) 138.7 Mb/秒 (1.4%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)