TenGigE0/6/1/7.11 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/7.11 [Other]##X:X:X:X##_縣市網亞太IPv4-vlan11
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/7.11
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.0.38 ()
上次統計更新時間: 2019 年 七月 18 日 星期四 3:20,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 235 days, 14:59:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1069.5 Mb/秒 (10.7%) 406.9 Mb/秒 (4.1%) 423.2 Mb/秒 (4.2%)
流出 2729.9 Mb/秒 (27.3%) 616.3 Mb/秒 (6.2%) 333.9 Mb/秒 (3.3%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 972.2 Mb/秒 (9.7%) 414.3 Mb/秒 (4.1%) 511.9 Mb/秒 (5.1%)
流出 3822.1 Mb/秒 (38.2%) 601.0 Mb/秒 (6.0%) 236.8 Mb/秒 (2.4%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1332.0 Mb/秒 (13.3%) 440.4 Mb/秒 (4.4%) 415.8 Mb/秒 (4.2%)
流出 6872.1 Mb/秒 (68.7%) 935.8 Mb/秒 (9.4%) 274.3 Mb/秒 (2.7%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 817.0 Mb/秒 (8.2%) 425.9 Mb/秒 (4.3%) 504.0 Mb/秒 (5.0%)
流出 2796.6 Mb/秒 (28.0%) 1250.6 Mb/秒 (12.5%) 697.7 Mb/秒 (7.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)