TenGigE0/6/1/7.11 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/7.11 [Other]##X:X:X:X##_縣市網亞太IPv4-vlan11
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/7.11
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 192.192.69.112 ()
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 12:55,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 19:30:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 897.1 Mb/秒 (9.0%) 269.0 Mb/秒 (2.7%) 315.3 Mb/秒 (3.2%)
流出 7804.1 Mb/秒 (78.0%) 2612.2 Mb/秒 (26.1%) 4904.7 Mb/秒 (49.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 728.4 Mb/秒 (7.3%) 215.9 Mb/秒 (2.2%) 297.8 Mb/秒 (3.0%)
流出 7187.7 Mb/秒 (71.9%) 1695.7 Mb/秒 (17.0%) 4479.8 Mb/秒 (44.8%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 650.6 Mb/秒 (6.5%) 196.8 Mb/秒 (2.0%) 593.9 Mb/秒 (5.9%)
流出 7030.3 Mb/秒 (70.3%) 1338.6 Mb/秒 (13.4%) 7030.3 Mb/秒 (70.3%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 952.7 Mb/秒 (9.5%) 272.4 Mb/秒 (2.7%) 262.7 Mb/秒 (2.6%)
流出 2321.4 Mb/秒 (23.2%) 932.5 Mb/秒 (9.3%) 2321.4 Mb/秒 (23.2%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)