TenGigE0/6/1/7.11 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/7.11 [Other]##X:X:X:X##_縣市網亞太IPv4-vlan11
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/7.11
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.0.38 ()
上次統計更新時間: 2019 年 一月 16 日 星期三 20:40,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 53 days, 8:19:15.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1111.9 Mb/秒 (11.1%) 488.8 Mb/秒 (4.9%) 234.4 Mb/秒 (2.3%)
流出 9938.3 Mb/秒 (99.4%) 2349.1 Mb/秒 (23.5%) 272.9 Mb/秒 (2.7%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1209.0 Mb/秒 (12.1%) 426.5 Mb/秒 (4.3%) 357.8 Mb/秒 (3.6%)
流出 9014.6 Mb/秒 (90.1%) 1733.2 Mb/秒 (17.3%) 304.1 Mb/秒 (3.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1349.2 Mb/秒 (13.5%) 406.4 Mb/秒 (4.1%) 569.5 Mb/秒 (5.7%)
流出 7170.9 Mb/秒 (71.7%) 1543.0 Mb/秒 (15.4%) 1599.8 Mb/秒 (16.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1113.1 Mb/秒 (11.1%) 417.3 Mb/秒 (4.2%) 484.0 Mb/秒 (4.8%)
流出 2523.7 Mb/秒 (25.2%) 1221.2 Mb/秒 (12.2%) 2268.9 Mb/秒 (22.7%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)