TenGigE0/6/1/7.11 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/7.11 [Other]##X:X:X:X##_縣市網亞太IPv4-vlan11
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/7.11
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.0.38 ()
上次統計更新時間: 2019 年 三月 26 日 星期二 4:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 121 days, 16:04:17.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1156.0 Mb/秒 (11.6%) 398.6 Mb/秒 (4.0%) 152.3 Mb/秒 (1.5%)
流出 6560.6 Mb/秒 (65.6%) 1362.9 Mb/秒 (13.6%) 93.4 Mb/秒 (0.9%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1130.6 Mb/秒 (11.3%) 440.3 Mb/秒 (4.4%) 200.1 Mb/秒 (2.0%)
流出 6291.0 Mb/秒 (62.9%) 1469.3 Mb/秒 (14.7%) 86.2 Mb/秒 (0.9%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1068.2 Mb/秒 (10.7%) 406.2 Mb/秒 (4.1%) 312.8 Mb/秒 (3.1%)
流出 6316.2 Mb/秒 (63.2%) 1374.4 Mb/秒 (13.7%) 118.2 Mb/秒 (1.2%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 676.6 Mb/秒 (6.8%) 413.9 Mb/秒 (4.1%) 206.6 Mb/秒 (2.1%)
流出 2651.8 Mb/秒 (26.5%) 1238.7 Mb/秒 (12.4%) 232.1 Mb/秒 (2.3%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)