TenGigE0/6/1/7.11 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/7.11 [Other]##X:X:X:X##_縣市網亞太IPv4-vlan11
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/7.11
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.0.38 ()
上次統計更新時間: 2019 年 十二月 8 日 星期日 8:50,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 378 days, 20:29:19.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 371.2 Mb/秒 (3.7%) 136.8 Mb/秒 (1.4%) 151.8 Mb/秒 (1.5%)
流出 521.5 Mb/秒 (5.2%) 141.7 Mb/秒 (1.4%) 64.7 Mb/秒 (0.6%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 641.8 Mb/秒 (6.4%) 206.1 Mb/秒 (2.1%) 159.5 Mb/秒 (1.6%)
流出 4109.5 Mb/秒 (41.1%) 753.7 Mb/秒 (7.5%) 87.3 Mb/秒 (0.9%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1100.9 Mb/秒 (11.0%) 370.1 Mb/秒 (3.7%) 194.2 Mb/秒 (1.9%)
流出 6883.0 Mb/秒 (68.8%) 1447.7 Mb/秒 (14.5%) 43.5 Mb/秒 (0.4%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 817.0 Mb/秒 (8.2%) 434.7 Mb/秒 (4.3%) 222.0 Mb/秒 (2.2%)
流出 2796.6 Mb/秒 (28.0%) 1332.1 Mb/秒 (13.3%) 1157.8 Mb/秒 (11.6%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)