TenGigE0/6/1/7.31 -- TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw

System: TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw in
Maintainer:
Description: TenGigE0/6/1/7.31 [Other]##X:X:X:X##_縣市網亞太IPv6-vlan31
ifType: Layer 2 Virtual LAN using 802.1Q (135)
ifName: TenGigE0/6/1/7.31
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 163.28.0.134 ()
上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 12:20,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 18:55:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 940.0 Mb/秒 (9.4%) 148.7 Mb/秒 (1.5%) 311.4 Mb/秒 (3.1%)
流出 2668.7 Mb/秒 (26.7%) 847.0 Mb/秒 (8.5%) 1569.2 Mb/秒 (15.7%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 562.4 Mb/秒 (5.6%) 114.2 Mb/秒 (1.1%) 335.1 Mb/秒 (3.4%)
流出 3996.1 Mb/秒 (40.0%) 578.5 Mb/秒 (5.8%) 1957.3 Mb/秒 (19.6%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 410.6 Mb/秒 (4.1%) 103.7 Mb/秒 (1.0%) 276.3 Mb/秒 (2.8%)
流出 2743.8 Mb/秒 (27.4%) 468.0 Mb/秒 (4.7%) 2016.4 Mb/秒 (20.2%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 336.6 Mb/秒 (3.4%) 104.3 Mb/秒 (1.0%) 141.3 Mb/秒 (1.4%)
流出 859.5 Mb/秒 (8.6%) 333.3 Mb/秒 (3.3%) 766.5 Mb/秒 (7.7%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)