TCRC_ASR9010_CPU_[0/RSP0/CPU0]上次統計更新時間: 2022 年 一月 18 日 星期二 11:25,
設備名稱 'TANet-NCHU-ASR9010-01.moe.edu.tw',已運作時間(UPTIME): 415 days, 18:00:20.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
CPU 0.0 % 0.0 % 0.0 %
CPU 2.0 % 2.0 % 2.0 %

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
CPU 0.0 % 0.0 % 0.0 %
CPU 2.0 % 2.0 % 2.0 %

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
CPU 0.0 % 0.0 % 0.0 %
CPU 2.0 % 2.0 % 2.0 %

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
CPU 0.0 % 0.0 % 0.0 %
CPU 4.0 % 2.0 % 2.0 %
綠色 ### CPU
藍色 ### CPU